fbpx

O mně

Z ředitele masérem.

Po 15 letech jako ředitel ve financích, mě moje tělo dovedlo vyzkoušet v životě zase jinou náplň. A protože život chce být sám od sebe v rovnováze, přehodil jsem vyhybku z čistě mentální práce na práci s tělem. Nezahrnuje to pouze masáže, kterými se dnes živím, ale také jógu, bojové sporty, běhání, tanec, meditaci, surfing a další. A když jsem měl po výpovědi půl roku volno, položil jsem si otázku: Co bys dělal, kdybys měl neomezeně času a financí? Jako odpověď přišly přesně tyto aktivity.

Ve financích jsem si vyzkoušel podávat výkon, pracovat pod tlakem, s lidmi a mentálně, což je často vyčepávající a spojené s napětím.

A proto jsem hledal účinné a praktické cesty, jak se rychle vrátit do rovnováhy. Co jsem dělal nejradši? Vždy to bylo spojené s tělem, dechem a prožíváním. Např. reflexní a thajské masáže, sauna, otužování, výšlap, běh, surfování apod… Všechny tyto aktivity přínáší tolik radosti, uvolnění a klidu, když člověk vypne hlavu a skrze tělo prožívá co JE. 

A proto vidím v masážích takový smysl. Vracet lidi z hlavy zpátky do těla. Přepnout jednoduše díky dotekům z mentální roviny na prožívání těla, jeho uvolnění.

Tělo a jeho vnímaní je totiž naše spojení s intuicí, klidem a bytím. A toho můžeme dosáhnout hned skrze fyzické nebo jemné masáže, kde se člověk se sebou propojí, když uvolní napětí z nerového systému a ztuhlé svaly. O to větší smysl mi to dává, když vím, že přibližně 60% zdravodních problému jsou psychosomatického původu. 

Napište mi

From director to masseur

After 15 years working as a finance director, my body led me to a new purpose of my life. And because life naturally wants to be in balance, I toggled the switch from purely mental work to work with the body. This does not include only the massages that I do for living today, but also yoga, martial arts, jogging, dancing, meditation, surfing and more. And when I had a half-year off after I handed in my notice, I asked myself: What would you do if you had unlimited time and money? In response, exactly these activities came to me.

In the finance area, I tried out serving performance, working under pressure, with people and mentally, which is often exhausting and connected with tension.

That’s why I was looking for effective and practical ways to get back to balance quickly. What did I enjoy doing most? It was always associated with the body, breath and experiencing. The activities included, for example, reflexology and Thai massage, sauna, hardening, hiking, jogging, surfing, etc. All of them bring so much joy, relaxation and tranquillity, when you turn your head off and experience what IS through the body.

And that’s why I see so much sense in massages. Returning people from the head back to the body. By touching, simply switching from the mental plane to experiencing the body, relaxing it.

The body and experiencing the body is our connection with intuition, peace and being. And we can achieve all this right through physical or gentle massages, where one connects with her-/himself by releasing tension from the nervous system and stiff muscles. And all this makes even more sense to me when I know that about 60 % of all health issues are of psychosomatic origin.

Contact me

Jak jsem se dostal k reflexní masáži?

Studio

Rašínova 2, Brno
5. patro, zvonek Katchi masáže
Rašínova 2, Brno
+420 724  269 839